Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Bytový dům v historickém jádru, Mirovice

2023 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, Bc.MgA. Matěj Görner

ÚVOD
Projekt Bydlení Mirovice se skládá ze dvou bytových domů v městské zástavbě poblíž centra města. Navržené domy jsme pojmenovali Barbora a Leonard po místních historických postavách z morového sloupu umístěném na náměstí. Projekt je navržen na místě stávající proluky v ulici Karla Čapka, která je určena územním plánem k bytové výstavbě. Záměr je urbanisticky řešen jako vhodné doplnění stávající zástavby výstavbou dvou nízkopodlažních domů, které citlivě reagují na své okolí. Řešený pozemek sousedí z jižní strany s třípodlažní zástavbou vystavěnou okolo historického náměstí, západní strana navazuje na uliční zástavbu individuálních rodinných domů, na severu se nacházejí pěti patrové panelové domy z 80. let a na východní straně projekt navazuje na stávající travnatou proluku s původním statkem, který prošel mnohými úpravami v průběhu posledních desetiletí.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Bytový dům Leonardo má 18 bytových jednotek, dům Barbora 30 bytových jednotek. Převažují menší byty vhodné jako startovací bydlení pro mladé lidi nebo mladé rodiny. Z celkového počtu 48 bytových jednotek je 28 malometrážních bytů o výměře 27 m2, 14 bytových jednotek je střední velikosti o výměře od 30 do 50 m2 a 6 bytových jednotek je větších o výměře okolo 90 m2. Ke každému bytu je vždy vyčleněná část společných prostor k výlučnému užívání jednotky bytu. Jedná se o zahrady, balkóny nebo terasy. K domům je navrženo celkem 32 parkovacích stání. Navržený projekt tak doplňuje stávající bytový fond o výstavbu nových cenově dostupných bytů a umožňuje tak další rozvoj města Mirovice.

SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM
Pozemky se nacházejí v zastavěném území obce, v ploše značené D — plochy obytné, smíšené městské. Zastavěnost pozemku domy je 36,5%, územní plán uvádí jako maximální přípustnou zastavitelnost 50 %. Výška hřebene je 11 m nad terénem dle požadavku územního plánu. Projekt je v souladu s územním plánem.

UMÍSTĚNÍ A ORIENTACE
Pozemek je mírně svažující se směrem k jihu s rozdílem výšek 2,7 m. Objekty se nacházejí za sebou směrem od příjezdové komunikace.

Vchod do prvního domu Leonard je ze severu a výškově navazuje na navržený přilehlý chodník a komunikaci obce. Jižní strana tohoto domu se zvedá nad terén o terénní převýšení vůči navržené obslužné komunikaci a parkovací ploše. Chodbová dispozice domu je podél osy východ–západ. Bytové jednotky tak mají okna směřující na jih, jihozápad nebo jihovýchod. Objekt je složen zejména z jednotek 1+KK. Na východní straně domu jsou umístěny byty o velikosti 4+KK.

Dům Barbora navazuje na obslužnou komunikaci a parkovací plochu. Vchod do domu je z této severní strany, chodbová dispozice je podél osy sever-jih. Na východní straně domu jsou menší byty a na hraně druhého a třetího podlaží je fasáda domu uskočena, čímž dává prostor ke vzniku přirozených teras pro byty ve 3.NP. Západní část domu obsahuje byty střední velikosti. Jižním směrem domu jsou obsaženy byty o velikosti 4+kk.

Na pozemku se nachází celkem 32 parkovacích stání umístěných ve vnitrobloku mezi oběma domy. Počet 27 je přiřazen k bytovým jednotkám a 5 parkovacích stání je určeno pro návštěvy. Dvě parkovací stání (6,5 % z 32) jsou přizpůsobena pro invalidy.
Součástí návrhu je umístění 5 popelnic 240 l na TKO v montovaných přístřešcích.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Jde o třípodlažní objekty s konstrukční výškou podlaží 3 m. Nosným systémem je monolitická stěnová ŽB konstrukce s dozdívkou obvodových stěn pálenou cihlou. Objekty jsou zaizolované tepelnou izolací o tloušťce 180 mm. Objekty jsou navržené v souladu k šetrnosti životního prostředí a splňují všechny současné normy. V kontextu návaznosti na charakteristiku stávající okolní zástavby budou objekty zastřešeny valbovou střechou o sklonu 22° s přesahem střechy 0,7 m. Hřeben střech obou objektů je ve výšce +11,0 m nad úrovní vstupního podlaží. Okapní římsa je ve výšce +8,80 m.

STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Na domech převažuje horizontální proporce. Ta je umocněna jednak nízkým sklonem střechy, jednak materiálovým odlišením horního patra od ostatních pater.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Hlavní část fasády je z fasádní tenkovrstvé omítky v šedých, bílých a béžových tónech. Horní patro je obloženo dřevem, případně jeho imitací, bude upřesněno v dalším projektovém stupni v návaznosti na požárně-bezpečnostní řešení objektu. V případě imitace dřeva by byla použita technologie Baumit Creative Top, tedy grafické fládrování a obtisky prken do silikonové omítky. Sokl objektu bude proveden v tmavě šedém marmolitu. Klempířské detaily budou provedeny pomocí poplastovaných plechů Viplanyl, barva antracit, RAL 7016 či 7022. Střešní krytina bude z pálené tašky. Podbití střechy bude provedeno pomocí cetris desek s fasádní omítkou.

Balkony jsou montované ocelové konstrukce dodané specializovanou firmou, např. Delta solutions s.r.o., montované skrze tepelnou izolaci pomocí lokálních izonosníků do zdiva s přerušeným tepelným mostem. Zábradlí je z prořezávaných vláknocementových fasádních desek, např. Cembonit. Alternativou může být využití lakovaného pozinkovaného plechu. Další alternativou je využití materiálu DiBond.
Okenní rámy jsou z plastové s v antracitové barvě (RAL 7016 či 7022). Alterantiva je dekor dřeva, přírodní dub.

Materiály parteru:
Ploty jsou z černého pletiva, barva antracit, RAL 7016 či 7022.
Dláždění je ze zámkové dlažby, kombinace bílá, šedá a tmavě šedá. Pod parkovacími stáními je zatravňovací dlažba osázená trávní směsi s řebříčkem lékařským se zvýšenou odolností proti suchu. Zatravňovací dlažba může být plastová a nebo betonová. Pěší cesty budou o 6 cm, zvednuté proti pojížděné části komunikací. Budou provedeny ze zámkové dlažby s drobnějším vzorem oproti pojížděným cestám.

TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ
Objekty jsou plánovány k připojení na elektrickou síť, kanalizaci, vodovodní řad a plyn. Pro objekty jsou navrženy jako hlavní zdroj tepelné energie plynové kotelny, každý dům má svoji jednu společnou vč. zásobníku TUV. Jako doplňující zdroj je navržena sluneční energie pro výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických článků nebo solárních panelů pro ohřev TUV. Každý byt obsahuje šachtu zajišťující napojení na společné vedení kanalizačního potrubí, vody, odtahů z digestoří a odvětrání koupelen. Vytápění je v kombinaci podlahového topení a otopných těles. Bytové jednotky mají převážně v koupelnách navržené sprchové kouty, u větších bytů jsou doplněné o možnost vany.

Požárně bezpečnostní řešení
Komunikační jádro každého objektu je řešeno jako chráněná úniková cesta typu A s vlastním oknem o velikosti 2m2/podlaží a obsluhuje maximálně 12 bytových jednotek. Zbylé byty jsou připojeny přes nechráněnou únikovou cestu. Každá bytová jednotka tvoří samostatný požární úsek. Každá technologická šachta v každém bytě je rovněž samostatný požární úsek a je od bytu oddělena protipožárními dvířky.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image29_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/zakres_tvrz_2882x2160_2500x1874_1000x750.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image42_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image31_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image33_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image35_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image41_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image40_3840x2078_2500x1353_1000x541.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image39_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image38_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image37_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image36_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image36_000_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image34_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image30_3840x2160_2500x1406_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image28_3840x1736_2500x1130_1000x452.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/as.gif
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/u.gif
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/xC.gif