Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Škola a sportovní hala , Mukařov

2021 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner a MgA. Matěj Goerner

Legner Goerner Architekti

ZDŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU
Současná školní kapacita ZŠ Mukařov je na horní hranici své kapacity, což má neblahý vliv zejména na kvalitu výuky. Výuka prvních tří ročníku probíhá v provizorním kontejnerovém pavilonu. Tyto kontejnery nejsou dostatečně tepelně zateplené a jejich prostředí nesplňuje hygienické požadavky na akustiku a osvětlení. Výuka tělocviku probíhá v nafukovací hale, která kromě snížení výukového standardu přináší značné náklady na údržbu během roku. Školní jídelna nemá dostatečnou kapacitu pro stávající počet žáků a prostorové možnosti neumožňují její moderní rozšíření. Na přízemní objekt školní jídelny by bylo vhodné nastavit další podlaží, ale technický stav budovy tuto nástavbu neumožňuje. Proto byla vypracována rozvojová studie areálu ZŠ Mukařov 2020–40 (Ing. arch. Jitka Becková a Ing. Jana Tywoniaková), která navrhla řešení problematiky v několika etapách. První etapou je stavba nové sportovní haly. V rámci práce v pracovní skupině byla koncepce nové sportovní haly propojena se stavbou moderní jídelny a vývařovny, viz dále. V druhé etapě by se měl dobudovat pavilon pro první tři ročníky ZŠ a nové prostory školních odborných tříd a prostory pro školní družinu. Paralelně s těmito úkoly je nutné řešit koncepčně energetickou optimalizaci stávající školy, její zateplení a revizi plynové kotelny.
Statistické výhledy počítají s tím, že ve spádové oblasti škole bude dětí přibývat. Za 10 let naroste v obci o 40% množství dětí ve školním věku a zároveň se zvýší i počet občanů ve věku seniorů nad 65 let.

PROJEKT SE BĚHEM PRÁCE V PRACOVNÍ SKUPINĚ VYVÍJEL
Původním zadáním vzešlé z tendru na novou školní budovu bylo vybudovat sportovní halu o výšce dvou podlaží s několika menšími učebnami pro školní družinu. Ještě před podpisem smlouvy byl záměr zpřesněn, z objektu o výšce tří podlaží. V přízemí objektu se nacházelo osm školních tříd pro 1. stupeň. V patře se potom nacházela sportovní plocha a potřebné zázemí. Tento návrh dával smysl. Řešil v rámci jedné stavby dva největší problémy stávajícího školního provozu. A urbanisticky dobře navazoval na stávající třípodladžní objekty v areálu. Během zpřesňování projekčních prací došel pracovní tým k závěru, že technické řešení akustických aspektů tělocvičny nad školními učebnami vyžaduje technické řešení, které obnáší příliš vysoké riziko na prodražení projektu.

V březnu 2022 byl proto podepsán dodatek smlouvy, který předefinoval zadání takto: NOVÁ HALA ZŠ MUKAŘOV a jako podtitul váš návrh: Novostavba multifunkční budovy s tělocvičnou, školními třídami a jídelnou s kuchyní, úpravy přilehlých ploch s dopravní obsluhou v areálu základní školy Mukařov.
Koncepce jedné budovy o výšce tří podlaží tak zůstala zachována. Sdružení jídelny a školní tělocvičny navíc otevírá dobrou možnost pro využití obou prostor i pro obecní (mimoškolní) víkendové aktivity, jako je pořádání plesů, svateb či víkendových turnajů dorostu.
Kombinace jídelny s tělocvičnou se ukázala jako provozně a akusticky řešitelná.
Navíc se demolicí stávající nevyhovující jídelny uvolní stavební parcela pro třípodlažní areál se třídami a učebnami, který dotvoří stávající trojlístek objektů školy. Tím se uvolní prostor zahrady pro venkovní aktivity školy, jelikož areál je již prostorově zaplněn.
Toto řešení přináší urbanisticky nejvhodnější cílový stav školního areálu ze všech probíraných variant.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/TMScreenshot_2022_12_13-05_39_41.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/F1 od kostela.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_41_12.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_33_26.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_46_33.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_49_19.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_13_35.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_18_49.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_07_13.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_02_20.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (8).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (6).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_53_36.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_45_11.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_36_26.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_29_04.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_15_21.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_21_08.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-05_16_38.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image87_4000x2250_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_35_01.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Filename_2022_12_13-06_26_38.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (4).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (3).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (2).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (5).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/int2_4000x2250_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/INT (7).jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image88_4000x2250_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/int1_4000x2250_1000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/F2 od kostela.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/F3 kostel.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image10-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/TMScreenshot_2022_12_13-05_09_56.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_situace2500x16282000x13021000x651.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image15-kopie2500x11722000x9381000x469.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image9-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image11-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_1631709403572s1000x516.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image6-kopie2500x12372000x9901000x495_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image5-kopie2500x11722000x9381000x469.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image6-kopie2500x12372000x9901000x495.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image20-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image3-kopie2500x12372000x9901000x495.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image19-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image13-kopie2500x13182000x10541000x527.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image12500x12372000x9901000x495.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image4-kopie2500x12372000x9901000x495.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image2-kopie2500x12372000x9901000x495.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_image8-kopie2500x14062000x11251000x562.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_1631709403597x1000x472.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/288_163170940352s31000x542.jpg