Technické zázemí správy KRNAP


Ing.arch.MgA. Tomáš Legner a Ing.arch. Jan Bouchal
První místo v soutěži.

Umístění, orientace, tvar respektující původní hmoty objektů. Pojednání fasády vzhledem k současným nárokům a účelu stavby, tz, materiál, velikosti a členění otvorů, důraz na čisté tvary, původní proporce a současná měřítka. Účinný výraz jednoduché a účelné hmoty, přiznání materiálu nosné dřevěné konstrukce na fasádě, zmenšení objemu dřevěným rastrem fasády.
Navrhované dispoziční a provozní řešení budov a dvora s parkovacími stáním vychází z daných provozních vztahů stávající situace. Požadavky na typologický program, objem návrhu a návaznosti jednotlivých prostorů předložil investor, my jsme definovali vnější výraz a konečné rozmístění jednotlivých prostorů v objektu i v rámci celého areálu v rámci navržené kompaktní hmoty do racionální dispozice, navrhli funkční a vizuální propojení. Funkce a význam jednotlivých prostorů je určující pro umístění v domě, vzdálenost ke schodišti, polohy oken na fasádě, orientaci ke světovým stranám a hlavnímu vjezdu.