Bytový dům, Záběhlice, Skanska

2011 Autoři: Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner a spolupracovníci Ing.arch. Jan Bouchal, Ing.arch. Vladimíra Novotná, MgA.Bc. Matěj Gorner

Zadaný pozemek se nachází v mírném jižním svahu podél hlavní ulice V Korytech. Přístupný z ulice K Chaloupkám. V těsném sousedství stavební parcely jsou dva sedmipodlažní bytové domy a několik jednopatrových rodinných domů s obytným podkrovím. Od sedmdesátých let do dneška se na dané lokalitě staví bytové domy a hustota osídlení se zvyšuje.

Hmota navrženého objektu výškově navazuje na bytové domy na východní hranici pozemku, se kterými je rovněž zachována shodná orientace východní fasády. Přirozeně tak navazuje na bytovou městskou strukturu a přispívá k zahuštění území, což je pozitivní městotvorný proces.

Bytový dům má sedm nadzemních a dvě a půl podzemních podlaží. Objekt obsahuje 47 bytů (4 x 1kk, 24 x 2kk, 16 x 3kk a 3 x 4kk) ve standardu Rodina+ se sklepní kójí a garážovým stáním.

Bytový dům se snaží maximálně využít stavební pozemek. Půdorys nadzemní části je určen tvarem pozemku a vstupními omezením, jako je především dodržení minimálních odstupů od kraje pozemku, dodržení odstupu od okolních budov, dodržení minimální doby proslunění rodinných domů na severu. Plnění koeficientu zeleně a zastavěné plochy. Viz výkresové přílohy a bilance ploch.

Půdorys typického podlaží má tvar nepravidelného sedmiúhelníku s nejdelší hranou orientovanou na jihozápad. Na typickém podlaží je 7 bytů různých velikostí. Komunikační jádro s dvojramenným schodištěm a výtahem umístěným v zrcadle schodiště. Situované je na východní fasádě, čímž je na schodišti zajištěno přirozené osvětlení a odvětrání. Předložené řešení nechává schodiště otevřené a každý byt tak tvoří samostatný požární úsek. Požární příčkou lze vertikální jádro uzavřít a vytvořit z něj samostatný požární úsek, což by eventuálně mohlo snížit stavební náklady. Velikost typického podlaží je 572 m2. Poměr čisté užitné plochy bytů k HPP je 74%. Poměr čisté nadzemní užitné plochy k HPP je 86,60%. Poměr ( RFA+NRFA ) / GFA je 86%.

Hlavní vstup do objektu je z jižní strany po schodišti a po rampě. Je zajištěn také přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu pomocí rampy. Další vstup do objektu je přes 1PP v západní fasádě, kde jsou také umístěny nádoby na TKO. Vjezd do podzemních garáží je dvouproudový. Střecha garáží je zatravněná a slouží jako předzahrádky pro byty v 1NP. U východní hranice pozemku je střecha v úrovni terénu a na západní hranici je půl podlaží nad terénem.

V 7 NP se nachází tři atraktivní byty 4+kk s terasami. Plocha tohoto ustupujícího podlaží je o 30% zmenšená oproti ostatním nadzemním podlažím. Hmota domu tím pádem dostává dynamičtější tektoniku, přirozeněji se zařezává do terénu. Také se tím zvyšuje atraktivita prodávaných bytů díky velkým terasám orientovaným na jih.

Objekt je podsklepen do hloubky dva a půl podlaží. V suterénu se nachází parkovací stání a sklepní kóje pro jednotlivé byty, dále potom kotelna, místnost pro kola s možností omytí a kočárkárna. Garážová stání jsou řešená spirálovitou rampou se sklonem 6% (podobné řešení je použité v sídle Skansky). Výhodou tohoto řešení je eliminace nevyužitelných vnitřních ramp pro přejezd mezi podlažími a také jistá flexibilita ohledně kapacit garáží. Navržená kapacita je 47 stání, z čehož jsou tři vyhrazené osobám se sníženou pohyblivostí. Vjezd do podzemních garáží je situován v jižní části do zatačky ulice K chaloupkám. Je zde lepší rozhled při výjezdu a nejdále od křižovatky s ulicí V Korytech. Doplňková tři stání pro návštěvníky objektu jsou řešená v exteriéru budovy pod úrovní předzahrád.

Konstrukce budovy je železobetonový monolit s doplněným nosným zdivem. Sloupy v garážích jsou umísťovány v místech nosných mezibytových stěn aby strop byl efiktivní. Jádro je řešeno jako betonový tubus zajišťující prostorovou tuhost.

Objekt je řešený jako bezbariérový a vyhovuje vyhlášce č. 174/1994 Sb. (obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace). Energetická třída budovy bude odpovídat kategorii B. Na střeše budovy se počítá s instalací solárních panelů. Také je možné využít tepelného čerpadla , jenž je možné i s nádobami umístit v 2,5. PP.

Ve fázi koncept navrhujeme bílou fasádu se šedými detaily. Dominantním prvkem budou výrazné sytě zelené balkóny s hloubkou 2m. Je zde možnost umístění stolku se 4 židlemi. Zábradlí je řešeno lehkým deskovým materiálem s tuhým jádrem. Balkóny i okna jsou na fasádě rozehrány v nepravidelném rytmu, který odpovídá nepravidelné typologii jednotlivých nadzemních podlaží. Parapety oken uskakují v zateplení o 5 cm oproti líci fasády a jsou tmavší. Tím vytváří dojem, že jsou na celou výšku patra. Římsa naopak mírně fasádu předstupuje a je řešena z deskového materiálu.