Logo Kobra architekti

2009
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner